اصول بنیادین رفرم های بخش بهداشت و درمان

 

 مقایسه هزینه های سال های ۱۹۷۲ ، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۲ بیانگر این واقعیت است که گر چه سیر صعودی هزینه ها هم چنان در بسیاری از کشورهای جهان ادامه دارد ولی بسیاری از کشورها در کنترل هزینه ها به ویژه از سال ۸۲ به ۹۲ موفق تر بوده اند.  • سیاست دولت یونان مبتنی بر تخصیص منابع بیشتری به بخش بهداشت و درمان بوده است.  • در فنلاند GDP به علت توقف صادرات به شوروی افت شدیدی کرد.  • کشورهایی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ تحت فشار اقتصادی بوده اند، موفقیت بیشتری در حفظ هزینه های بهداشت و درمان نیز داشته اند. ژاپن جزو این دسته از کشورها به شمار می رود.  • برخی صاحبنظران اعتقاد دارند که کنترل هزینه ها کاملاٌ به ارائه روش ها و قدرت سیاسی آنها بستگی داشته است.  • کشورهای ثروتمند عموماٌ سهم بیشتری از منابع خود را نسبت به کشورهای دیگر به بخش بهداشت و درمان اختصاص می دهند.  • با افزایش ۱ % درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند ۱/۲۴ درصد به هزینه های بهداشت و درمان اضافه می گردد. این میزان افزایش در هزینه های بهداشت و درمان در کشورهای با درآمد متوسط ۱/۱ و در کشورهای فقیر ۱/۰۸ می باشد.  دو سیاست کلی برای کنترل هزینه ها وجود داشته است:  الف( مصرف کننده  • در برخی کشورها جبران هزینه های سنگین بخش بهداشت و درمان به عهده مصرف کننده بوده است. دولت در این رابطه از سیاست های مختلفی نظیر افزایش مالیات بردرآمد، افزایش حق بیمه، افزایش فرانشیز، دریافت وجوه اضافی (EXTRA-BILLING)استفاده کرده است.  • در کشور ژاپن سهم پرداختی بیمار ) فرانشیز ( به ۳۰ درصد رسید.  • روش های مشابهی در کشورهای پرتغال، کانادا، نیوزلند، آلمان، هلند و بلژیک بکار گرفته شد.  • در اکثریت کشورها مزایای ویژه ای برای اقشار کم درآمد و سالخوردگان وجود داشته است.    ب ( ارایه دهنده خدمت  • اصولاٌ استراتژی کشورهای در حال توسعه، جبران هزینه ها با اعمال فشار بر روی ارایه دهندگان خدمت بوده است و نه بر مصرف کنندگان.  • در اکثر کشورها اعمال کنترل به وسیله تغییر در سیستم های پرداختی صورت گرفته است.  • کشورهای مختلف با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود نظام پرداختی خود را در بخش بهداشت و درمان تغییر داده اند.  • مطالعات انجام شده حاکی از آن است که نحوه سیستم پرداختی به پزشکان سطح اول نقش تعیین کننده ای در کل هزینه های بهداشت و درمان دارد.  • هر کجا که سیستم پرداختی از نوع کارانه (Fee For Service)بوده است. نرخ مراجعه بیماربه پزشک نیز بالاست. گر چه در این رابطه سهم پرداختی بیمار نقش اساسی در نرخ مراجعه ندارد. به نظر می رسد که به طور کلی سیستم های پرداختی حقوق، سرانه و یا بودجه جهت کنترل هزینه ها مناسب تر باشد.  • دو کشور آلمان و بلژیک، پرداخت بودجه ای را برای پزشکان سطح اول خود ترجیح داده اند. البته استثناء هایی نیز در این زمینه وجود دارد.  • در کشورهای فنلاند، ایتالیا و ایسلند علی رغم وجود سیستم حقوق و یا سرانه هزینه ها نسبتاٌ بالاست. از سوی دیگر ژاپن با حفظ نظام کارانه در کنترل هزینه ها نیز موفق بوده است.  • در رابطه با پرداختی به بیمارستان ها؛ کشورهای هلند، بلژیک ، فرانسه و آلمان سیستم بودجه ای را به سیستم کارانه ترجیح داده اند. در حالیکه در انگلستان عکس این قضیه صادق بوده است.  • کشورهای پرتغال، اتریش، نروژ، و استرالیا استفاده از سیستم DRG را تحت آزمایش قرارداده اند.  • در استرالیا سیستم DRG بسیار نزدیک به نوع آمریکایی آن عمل می کند.  • در نروژ از DRG به عنوان مکمل سیستم بودجه ای استفاده می شود.    Øایجاد رقابت  • استفاده از سیاست بازار و ایجاد رقابت در برخی کشورها به عنوان یک راه حل منطقی جهت افزایش انگیزه ها و کاهش هزینه ها معرفی شده است.  • ایجاد رقابت بین پزشکان سطح اول ) GP ها( در رفرم انگلستان مطرح شد که پس از مدتی کشورهای نیوزلند و سوئد هم به این پدیده علاقمند گشتند.  • استفاده کنندگان از این روش معتقد هستند که در این سیستم زمان انتظار به بیمار کاهش می یابد و به نظر می رسد که روش مذکور در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات نیز مفید باشد.  • در گروه دیگری از کشورها رقابت بین موسسات مختلف بیمه ای مورد توجه قرار گرفته است. در سوئد، نیوزلند، پرتغال و ایتالیا محدودیتی برای افراد جهت انتخاب موسسه بیمه ای وجود ندارد. به نظر می رسدکه چنین روشی در کاهش حق بیمه و افزایش مزایای موسسات مذکور مفید باشد.  • در همین رابطه تفکیک خریدار از ارایه دهنده خدمت نیز نقش مهمی در افزایش رقابت بین موسسات مختلفی درمانی دارد.  Øانتخاب مصرف کننده  • در کشورهایی که پزشکان حقوق بگیر هستند عمدتاٌ مصرف کننده قدرت انتخاب کمی دارد مانند: فنلاند، سوئد، پرتغال، یونان و ایسلند  • در اکثر کشورهای اسکاندیناوی در صورت مراجعه فرد به پزشک خارج از حوزه خود هزینه بیشتری به وی تحمیل خواهد شد. به عنوان مثال در دانمارک اگر شخص به پزشک دیگری مراجعه کند تمام هزینه او توسط موسسه بیمه ای پرداخت نخواهد شد که البته تنها ۹/۲ درصد از بیماران مشمول این موضوع می گردند.  • در آمریکا افرادی که در موسسات) PPOافراد در صورت ثبت نام از تخفیف ویژه برخوردار می گردند( ثبت نام کرده اند در صورتی که به پزشک خارج از نظام PPO مراجعه کنند خود هزینه اضافی را پرداخت می کنند.  • نظام ارجاع نیز علی رغم تمام مزیت های آن جزو عوامل محدود کننده مصرف کننده به شمار می رود.  • این سیستم برای اولین بار در انگلستان پدید آمد که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد دارد. مدافعان این سیستم معتقدند که بیمار هیچ گاه در موقعیتی نیست که بتواند در مورد خدمات درمانی خود قضاوت کند.  • در حال حاضر در کشورهای سوئد، پرتغال، نروژ، ایتالیا، انگلستان و بسیار کشورهای دیگر نظام ارجاع برقرار است که البته شدت و ضعف در استفاده از این سیستم متفاوت است.  • در اتریش پزشک انتخاب شده تا یک ماه قابل تغییر نیست، در حالیکه در نروژ بیماران تنها هر سال یک بار می توانند پزشک خود را تغییر دهند.  • در برخی کشورها بیماران موظفند به نزدیکترین محل درمانی مراجعه کنند.  • در سوئد و دانمارک محدودیت فوق تنها در سطح ایالت ها وجود دارد.  • در ژاپن و یونان هیچ محدودیتی در این زمینه دیده نمی شود.  Øآموزش علوم پزشکی  • قبلاٌ تصور عمومی بر این بود که افزایش تعداد پزشکان در حقیقت افزایش منابع بخش بهداشت و درمان به شمار می رود و نهایتاٌ موجب ارتقاء بهداشت و درمان می گردد.  • در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان ورود به رشته پزشکی را محدود کرده اند. این کار عموماٌ توسط حذف دانشکده های پزشکی، برقراری امتحانات ویژه و برقراری شرایط خاص برای داوطلبان انجام شده است.  • کشور دانمارک در رفرم خود ۶ درصد ورود به رشته پزشکی را کاهش دارد.  • کانادا شرایط خاصی را برای ثبت نام در مدارس پزشکی معرفی کرد.  • در ایتالیا پذیرش دانشجویان پزشکی کاهش چشمگیری داشت و این در حالی بود که تنها ۶۵ درصد دانشجویان نیز موفق به پایان تحصیلات مربوط شده اند.  • در پرتغال تعداد پذیرفته شده به استانداردهای دانشکده پزشکی منوط شد.  • کنترل دانشجویان پزشکی در یونان بسیار مشکل است. زیرا عده زیادی از آنها در خارج از کشور تحصیل می کنند.  • در لوگزامبورگ نیز ورود دانشجویان پزشکی از خارج از کشور محدود شده است.  Øکیفیت  • بسیاری از کشورهای جهان توجه خود را به کیفیت خدمات ارائه شده معطوف ساخته اند. در این راه برخی کشورها خدمات غیر ضروری را حذف کرده اند و برخی دیگر اثر بخشی خدمات را افزایش داده اند.  • موسسات پزشکی در ایسلند، ژاپن و سوئد کنترل کیفیت خدمات را به عهده دارند.  • در سوئد این کار توسط شاخص های ویژه کیفیت صورت می گیرد.  • در استرالیا بهترین فرآیند درمان (Practice Guideline Best)معرفی شد که پزشکان را ملزم به استفاده از آن می کرد.  • در آمریکا، نروژ، کانادا ) برخی ایالت ها (، اتریش و انگلستان نیز برنامه های خاصی جهت کنترل کیفیت خدمات معرفی شد.  Øدارو  • عوامل مختلف در مورد دارو تحت بررسی قرار گرفته است. پیچیده شدن دارو توسط داروخانه یا پزشک، تعداد داروهای مشمول بیمه، قیمت دارو و سهم پرداختی بیمار از جمله این عوامل هستند.  • به غیر از ژاپن و اتریش در سایر کشورها دارو در داروخانه پیچیده می شود.  • در اکثر کشورها به غیر از لوگزامبورگ از لیست مثبت ) حاوی داروهای مشمول بیمه( جهت داروها استفاده می شود.  • در کشورهای آلمان، نیوزلند و استرالیا در صورت استفاده بیمه شده از داروهای مشابه تنها هزینه داروهای مشابه ارزانتر پرداخت می شود.  • در دانمارک قیمت دارو بر اساس میانگین دو عدد از ارزانترین داروهای گروه تعیین می گردد.  • در نروژ تنها ۵ درصد بیشتر از ارزان ترین دارو یک گروه پرداخت می کند. بسیاری از کشورهای جهان تعداد داروهای مشمول بیمه خود را کاهش داده اند.  Øلیست های انتظار  • لیست های انتظار که عمدتاٌ از عوامل نارضایتی مصرف کننده به شمار می رود در برخی از کشورها به چشم می خورد.  • کشورهای انگلستان، استرالیا، یونان ) مراکز شهری ( ایسلند، ایتالیا، نیوزلند، نروژ، پرتغال و سوئد دارای لیست های انتظار هستند.  • در کشور سوئد مشکل لیست های انتظار با استفاده از بیمارستان های خصوصی و یا بیمارستان های سایر ایالت ها مرتفع شد. سقف سه ماهه برای بیماران تعیین گردید و بیمارانی که زمان انتظار آنها بیش از سقف فوق باشد قادر خواهند بود از بیمارستان های خصوصی یا دولتی در سایر ایالت ها استفاده کنند. بدین منظور از یارانه های دولت استفاده شده است.  • در کشور دانمارک نیز سقف سه ماه در نظر گرفته شد.  • در نروژ سقف ۶ ماه برای اعمال غیر ضروری تعیین گردید و استان ها موظف شدند خدمات سایر استانها را خریداری کنند.  • در پرتغال بدین منظور بیمارستان های جدیدی ساخته شد.  • در یونان برای کاهش زمان انتظار ۷۸۰۰ تخت به بیمارستان های دولتی اضافه شد. تعداد پزشکان و پرستاران نیز در بخش دولتی تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.    Øنوع مراقبت ها  • تغییر نوع مراقبت ها و تبدیل آن از نوع بستری در بیمارستان به انواع کم هزینه تر در برخی از کشورها معمول بوده است. این قبیل طرح ها عموما در اوائل دهه ۱۹۹۰ مطرح گردید.  • کشور استرالیا در این رابطه از جراحی روز (One day Surgery) برنامه های مراقبت سریع بعد از عمل و مراکز مراقبت پرستاری استفاده کرد.  • کشور ژاپن با معرفی برنامه طلایی (Golden Plan) مراقبت های ویژه سالمندان را در سرلوحه برنامه های خود قرارداد.  • در کانادا گروه های پاسخ سریع (Quick Response) تشکیل شد تا بستری در بیمارستان به حداقل برسد.  • در کشورهای سوئیس ، اتریش، پرتغال، یونان، ایتالیا و فنلاند نیز تغییراتی از این دست البته در حد ضعیف وجود داشته است.  • نکته حائز اهمیت این که مراقبت های مذکور در هیچ کشوری در جهان بیش از ۲ درصد هزینه های بهداشت و درمان را به خود اختصاص نداده است.  Øپوشش همگانی خدمات (EQUITY)  • ارایه خدمات برای همه، چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ عدالت اجتماعی) دسترسی تمام اقشار( از اهداف عمده کشورهای جهان بوده است.  • در برخی کشورها که به این هدف دست یافته اند: نظیر نیوزلند، دانمارک، ژاپن، سوئد، کانادا، ایسلند، سوئیس و لوگزامبورگ  • کشورهای اسکاندیناوی به علت وجود شبکه های درمانی محلی ) همانند مدارس ( از مشکلات کمتری در توسعه به ویژه در بخش درمان برخوردار بوده اند.  • از کشورهایی که پس از ۱۹۸۰ به طور جدی توسعه عادلانه خدمات را در سرلوحه برنامه های خود قرارداده اند :  • ایتالیا )جنوب کشور(، پرتغال، استرالیا، یونان، ترکیه) کارت سبز(،آمریکا) رفرم کلینتون ( وسوئیس  • در برخی کشورها نظیر اسپانیا، هلند، ایرلند و سوئیس : از طریق توسعه بیمه های اجباری  • تفاوت وضعیت شهری و روستایی در کشورهای کمتر توسعه یافته منجر به مشکلاتی اساسی شده است.  • یونان و ترکیه : عدم تمایل به همکاری پزشکان و کادر درمانی در روستاها  ۱٫ پوشش همگانی تضمین می کند که تمام مردم می توانند از خدمات بهداشتی و درمانی بدون مشکلات مالی استفاده نمایند.  ۲٫ همه مردم باید دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی که آنها نیاز دارند، داشته باشند.  ۳٫ پرداخت های مستقیم از جیب(OOP) 100 میلیون نفر را به سمت فقر در هر سال سوق می دهد.  ۴٫ موثر ترین راه برای فراهم کردن پوشش همگانی، به اشتراک گذاشتن هزینه ها در سراسر جمعیت می باشند.  ۵٫ همه کشورها به طور مستمر به دنبال بودجه بیشتر برای مراقبت های سلامت می باشند.  ۶٫ در سال ۲۰۱۰ ، ۷۹ کشور کمتر از ۱۰ ٪ از هزینه های دولتی را به سلامت اختصاص داده اند.  ۷٫ کشورها در حال یافتن راه های ابتکاری برای بالا بردن درآمد برای سلامت می باشند.  ۸٫ تنها هشت کشور از ۴۹ کشور فقیر جهان شانس تامین مالی مجموعه ای از خدمات اساسی را با منابع داخلی خود تا سال ۲۰۱۵ دارند.  ۹٫ در سطح جهانی، ۲۰ – ۴۰ درصد از منابع صرف شده در سلامت هدر می روند.  ۱۰٫ همه کشورها می توانند به منظور حرکت به سمت پوشش همگانی، اقدامات بیشتری انجام دهند. 

 

منبع: دکتر محبی فر | ارسال شده توسط فاطمه قمری (ghamari135@gmail.com)

یک پیشنهاد برای شما:

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

*

code